v

v

MAKEDONON

         ПОЧЕТНА

 

v

v

v

MAKEDONON

 

 

  29.11.2015 Македонија 

ПИСМОTO КИРИЛИЦА

>>>>>  КИРИЛИЦАТА E ПИСМО КОЕ Е ОСМИСЛЕНО ВО РЕГИОНОТ НА ТЕЧЕНИЕТО НА РЕКАТА БРЕГАЛНИЦА,... РЕКА КОЈА СЕ НАОЃА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. При крајот на 9-тиот век  КИРИЛИЦАТА Е ПРЕНЕСЕНА во Преслав (Паристрија) поконкретно во Преславската книжевна школа основана од страна на Константин Брегалнички, подоцна, Преславски, св. Наум и Климент Охридски. ЗА ОВА СВЕДОЧАТ И МНОГУТЕ АРХЕОЛОШКИ НАОДИ ОД БРЕГАЛНИЧОТ  РЕГИОН КОИ ДАТИРААТ ОД ПРЕД 9 ВЕК, А СЕ НЕДОВОЛНО ПРОУЧЕНИ ОД СЕГАШНИТЕ ТАКАНАРЕЧЕНИ ЕКСПЕРТИ  како од Mакедонија така и од надвор. ТИЕ АРХЕОЛШКИ НАОДИ ДЕНЕС СЕ НАОЃААТ ПО ПРИВАТНИТЕ ВИЗБИ НА ТИЕ ШТО ГИ ОТКРИЛЕ И ЧЕКААТ ПОВТОРНО ДА ЈА ВИДАТ СВЕТЛИНАТА И ВИСТИНАТА ЗА МАКЕДОНСКИОТ ИДЕНТИТЕТ И КУЛТУРА  HO  И  ЃЕНИЈАЛНОСТ. <<<<<<  
    

            Во усовршување на кирилицата земале двајца ученици на св. Кирил и Методиј, а тоа е св. Наум Охридски, кој е еден основачите на Преславската школа, a додека св. Климент Охридски во Паристрија го пренасочил кнезот Борис од паган, во Христијанска вера, кoј за тоа добил на подарок земја околу Охрид, каде изградил манастир и училиште. НО ТИЕ св. Наум и Климент Охридски, од почит кон своите учители ја задржале глаголицата во Охридската школа и ја продолжиле нивната дејност. Кирилицата води делумно потекло од ДРЕВНО МАКЕДОНСКОТО ПИСМО - ВЕНЕТСКОТО ПИСМО, со (најмалку 10) уникатни букви кои доаѓаат од глаголицата. Таа речиси целосно ја истиснала глаголицата за време на средниот век.

     Кирилица е азбука што се употребува за пишување кај шест природни словенски (СЛО - ВЕН - СЛОВО НА BЕНЕТИТЕ - Значи јазикот на Bенетите) јазици: (белоруски, бугарски, македонски, руски, српски и украински) како и многу други јазици од поранешниот Советски Сојуз, коишто се наоѓаат во Азија и Источна Европа. Секој од овие јазици има своја посебна верзија на азбуката, односно стекнала различни одлики во зависност од говорното подрачје.

Историја на словенската писменост

 

        Почетоците за тоа Словените ( слово - венето - сло - вен - словен, '' тие што зборуваат венетски'' ) да имаат своја азбука потекнуваат од причината за богослужење на својот  јазик. Пред создавањето на кирилицата, богослужбата се вршела на туѓи, неразбирливи јазици како  латинскиот. Составувачи на  Глаголицата се Кирил и Методиј, кои имале и мисионерско - просветителска дејност во повеќе словенски земји. На наше, македонско тло била создадена кирилицата.

 Светите Браќа Кирил и Методиј

Фреска на Светите Браќа во манастирот св. Јован Бигорски, дебарско, за жал писмото на фреската е на кирилица, не на глаголица, no сепак драгоцено за нас, но треба да се знае светите браќа Кирил и Методиј ја создале ''глаголицата'', а не ''кирилицата''.

Светите Браќа Кирил и Методиј Македонските и сесловенски просветители, фреска насликана на надворешниот ѕид на манастирот „Св. Јован Бигорски“, со оригиналната кирилица

Буквите исто така имале бројчени вредности кои не биле засновани на кириличниот азбучен ред, туку биле наследени од азбуката ''КОИОНОН МАКЕДОНОН'' претходници на буквите.

Кирилични бројки
1 2 3 4 5 6 7 8 9
А В Г Д Є Ѕ З И Ѳ
10 20 30 40 50 60 70 80 90
І К Л М Н Ѯ Ѻ П Ч (Ҁ)
100 200 300 400 500 600 700 800 900
Р С Т Ѵ Ф Х Ѱ Ѿ Ц

        - 1706 - бројот,

        - 7118 - година од создавањето на светот, забележана во 1610. 2020 година е забележана во 7529 година.

Во 18 век рускиот контроверзен цар откако ја посетил Холандија, се изменил Петар Велики ги забранува ''кириличните броевѝ'' и ги воведува денешните арапски броеви.

        Впрочем современата кирилица е составена од нивните ученици  кои ја преобразиле и поедноставиле тогашната глаголица и новата видоизменета азбука во чест на Свети Кирил го добила името кирилица. Таа е составена од 44 букви.


"Пентикостар" (Цветен триод) црквенословенски ракопис од Преспанско, македонска редакција од крајот на 13 век

          

Модифицирана кирилица, со називите

      СОВРЕМЕНАТА  Македонска кирилица

     СОВРЕМЕНАТА  Македонската кирилична азбука е составена во 1945 година по налог на АСНОМ. Има 31 буква и е најслична со српската кирилична азбука со исклучок на буквите Ѕ, Ќ и Ѓ. Македонскиот јазик има едно единствено писмо а тоа е кирилицата. За разлика од некои други јазици коишто имаат своја верзија и на латиничното писмо македонскиот ја нема. Затоа единствена официјална азбука на македонскиот јазик е кирилицата.

      СОВРЕМЕНАТА Македонска азбука 

       СОВРЕМЕНАТА  Македонската азбука е официјално писмо на територијата на Република Македонија. Базирана е врз кирилицата со одредени модификации приспособени на македонскиот фонетски систем. Современата македонска азбука се базира врз кириличната азбука на Крсте Петков Мисирков, а некои ортографски знаци се преземени од азбуката на Вук Караџиќ иако Крсте Петков Мисирков користел знаци за истите тие гласови. 

      Од азбуката на Вук Караџиќ се прифатени графовите за буквите љ, њ и џ, а сите останати специфичности се според препораките на Мисирков. Истите букви присутни се и во азбуката на Крсте Петков Мисирков, но со графички симболи л' и н'.

       Важно е да се напомне дека од азбуката на Вук Караџиќ се прифатени само графовите за буквите, но не и гласовите кои на овие графови им соодветствуваат во истата азбука.

       СОВРЕМЕНАТА Македонска азбука

А Б В Г Д Ѓ Е Ж З Ѕ И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш
Мали букви
а б в г д ѓ е ж з ѕ и ј к л љ м н њ о п р с т ќ у ф х ц ч џ ш

        Уникатни букви 

     Македонскиот јазик содржи ред посебни фонеми (споредено со соседите); затоа, се јавува потреба од посебни македонски букви. Историски гледано, овие букви потекнуваат од 19-тиот век. Во своето дело ''За македонцките работи'', македонистот Крсте Петков Мисирков користи комбинации од г' и к' за да ги претстави фонемите /ѓ/ и /ќ/. Покрај тоа, буквата i тогаш се користела каде што денес се користи ј.

    Буквите љ, њ и џ гледани по облик се од српско потекло, но нивните предци се јасно илустрирани во Мисирковата книга како л' и н', а во порани текстови како ль и нь (како во делата на Марко Цепенков), кои очигледно служеле како инспирација за современите адаптации. Изненадувачки, сè до крајот на Втората Светска војна, овие букви спарени со меки знаци се користеле наместо денес утврдените облици. Постојат индикации дека денешниот изговор на гласот љ како лј, всушност е наметнат од северните македонски дијалекти, додека оригиналниот изговор на гласот е мекото л, односно ль, како во централно-западните дијалекти. Така во Мијачијата сe уште се пишува и се изговара Лубе наместо Љубе.

    Денес, буквата '' ѕ '' е единствена на македонскиот јазик, но мора да се спомене дека истата е многу постара,.....

 

 

СОВРЕМЕНАТO   Македонско ракописно писмо

 

 


 

ИСПРАТИ КОМЕНТАР:

 
 
ПРЕЗИМЕ
ИМЕ
ГРАД
ДРЖАВА
е-маил
КОМЕНТАР

 

 

*** Можете да не контактирате и на кoнтакт е-маил: info@makedoniaese.com

 

1.

ИМЕ: Васил

е-маил: vasecelsea@gmail.com

КОМЕНТАР: Prekrasno e!!!!!!!!!!!!!!! Nemam komentar

2.

ИМЕ: Зоран

е-маил: bosnakovski@gmail.com

КОМЕНТАР: Дали може да ми дадете појаснување на фактот дека Македонците го користеле писмото на Атињаните а не старомакедонс кото писмо.Истиот факт се гледа кај гробницата на Филип и кај многу други докази кои потомците на Атињаните ги користат во денешната пропаганда масовно. благодарам на одговорот однапред.

- Македонoн - Диодорус го пишува следното вo оваа книга (110 III p. 305) :

''Кадмус (кој бил феникиец и основач на Теба) , го донел феникиското писмо во ЈОНИЈА - земја во Мало Азија (СОНАРОДНИЦИ НА АТИЊАНИТЕ) , кои јонци го применуваат тоа писмо и додаваат 5 нови додатни знаци'' . (110 III p.305).

Кадмусовата палата во Теба е откриена и потекнува од времето околу 1400. г. п.н.е. или нешто по касно.

Кадмус ( некој си феникиски владетел ) од Феникија по потрага на неговата сестра Еврoпа емигрира во Беотија поточно во Теба. ( Кадмус e основач на Теба).

АНТИЧКАТА ЈОНСКА - ATИHCKA ПИСMЕНОСТ НЕ Е ПОСТАРА ОД 800 г. п.н.е.

Додека феникијците го земаатат древното македонско писмо од венетите, од Илион - Или Ада,.. Земјата на богот Ил - богот на Сонцето, подоцна преименувана во Троја, и го користат за свои потреби.

Значи писмото во гробницата на Филип Македонски е древното македонско писмо така наречено КОИНЕ.

Атињаните го преземле нашето македонско писмо КОИНЕ, не ние нивното.

поздрав.

 

3.

ИМЕ: Vesna

е-маил: vesna.kuleska@hotmail.com

КОМЕНТАР: Azbukata ja sozdale Kiril i Metodij.

- Македонoн - Составувачи на Глаголицата се Кирил и Методиј.... MA HE и на кирилицата.

Кирилицата НЕ е создадена од учениците на Кирил и Методиј. Причините за тоа се многу едноставни-тие од почит кон своите учители ја задржале глаголицата во Охридската школа и ја продолжиле нивната дејност. При крајот на 9-тиот век КИРИЛИЦАТА Е ПРЕНЕСЕНА во Преслав (Бугарија) поконкретно во Преславската книжевна школа од страна на Константин Брегалнички-Преславски.

Свети Климент Охридски е роден 836г. а умрел 916г. во Охрид, е еден од учениците на Кирил и Методиј кој учествувал во извршувањето на Моравската мисија. По смртта на Св. Методиј бил истеран од Панонија од Германците и побарал спас во Бугарија, која управувала со голем дел од Македонија во тоа време. Bо Бугарија го пренасочил кнезот Борис во Христијанска вера, кoј за тоа добил на подарок земја околу Охрид, каде изградил манастир и училиште. Со дозвола на бугарскиот кнез Борис 1 оди во Охрид, во областа Кутмичевица каде во 886 година ја формира Охридската книжевна школа или попозната како прв словенски Универзитет, од кој како подготвени излегле 3500 у ченици. Климент Охридски е познат по тоа што ја има создадено кирилицата, која ја прави врз основа на ДРЕВНО МАКЕДОНСКОТО ПИСМО (ВЕНЕТСКОТО ПИСМО) но И СО модифицирани букви за прилагодување кон словенските фонетски карактеристики.

поздрав.

 

4.

ПРЕЗИМЕ: Алексовски ИМЕ: Душко

ГРАД: Куманово

ДРЖАВА: Македонија

е-маил: dual744@gmail.com

КОМЕНТАР: Пред да се создаде првин глаголицата, а потоа кирилицата, на територијата на Македонија веќе било во поширока употреба словенско писмо кое по својата форма, бројност и распоред е едно од најсовршените писма на светот.

Не успеав тука да вметнам примери, но доколку ми испрарите Ваш e-mail.

Oд пред глаголицата и кирилицата со кое писмо се испишани сите цркви градени во 9 век по текот на реката Брегалница, каде била востаниовена Брегалничката епископија. Од овие примероци јасно и недвосмислено се гледа дека глаголицата произлегува од реформираното старо македонско писмо.

За жал ние бегаме од овој факт, а и самите не знаеме зошто.

Треба јавниста да знае: кој и зошпто ги крие тие испипани плочи, одлично документирани од академик Блага Алексова и целосно анализирани од мене д-р Душко Алексовски, како прв универзитетски профсор п по предметот палеолингвистика.

 

- Македонон:

Благодариме за коментарот д-р Душко Алексовски.

Вашите тврдења се софпаѓаат со нашите,.. доколку сте расположени можеме да ѓи обелодениме вашите докази и на страната на Македонија е Се.

контакт е-маил: info@makedonijaese.com , info@makedoniaese.com .

Како во минатото така и во сегашноста од внатре и од надвор од Македонија, неки негативни елементи се сеуште заинтересирани Македонскиот народ сакаат да го прикажат како прост и неучен, за да полесно го асимилираат.

Уште полошо е кога простите и погрешно научените сакаат да го наметнат своето погрешно учење.

 

поздрав

 

        5.

ПРЕЗИМЕ: Алексовски ИМЕ: Душко

ГРАД: Куманово

ДРЖАВА: Македонија

е-маил: dual744@gmail.com

КОМЕНТАР: Едно е сигурно: Пред глаголицата и кирилицата Македонците никогаш не пшувале на латински или грчки, туку на
својот постар јазик и писмо. 

Доказ: При ископувањата во Истпо.... 1995 гoна Македонија, академик Блага Алексова открива една катедрална цркваи бројни други христијански храмови градени пред 10 вeк по Христа. Сите внатрешни писма се од ст... 

- Македонон:

Благодариме за коментарот д-р Душко Алексовски.

Значи Македонците пред глаголицата и кирилицата, го користеле писмото ''коине'', ''црти и рецки'' но и друѓи писма,.. за некои свети обреди, но имало и шифрирано писмо за потребите на војската.

Нема грчко писмо,.. ма тоа ''грчко писмо'' е копија на нашето македонско писмо '' коине '', кое било превземено од  страна на Атињаните и другите таму доле, кои го прилагодиле, тоа наше писмо дури 500 години по превземањето на писмото ''коине'', кое било превземено од Венетите (сло во  -  вен ето - cловен) , а било донесено во Македонија и прилагодено за наши потреби. Писмото ''коине'' е донесено тему некаде oд денешен Измир - Република Турција.

Современото ''грчко писмо'' е создадено 1965 година,.. е да 1965, создадено од два дијалекта од Островите, а првато грчко кралство e создадено 1830 година, било водено од стpански монарх, а мнозинството во тоа прво ''Грчко Царство'' биле албанците - аварите. Аварите од Јужен Kавказ преку Романија и Унгрија зедно со Bласите од Tрансилванија се населиле во 7 век, во целиот Пелопонез.

Аварите ѓи протерале последни остатоци од Спартанците во Сицилија,.. значи таму се Спартанците денес, а не во Грција.

Tоа прво ''Грчко Царство'' било далеку на југ,  под преминот Термобили. Тоа е славната историја на грците, кои на сите начини сакаат да ја прикријат,.. тие велат ''словените,.. ѓи населиле,.. ма,  тоа бил цар Самоил од Охрид,  коj само гo пљачкал Пелопонез.

Монета со писмото ''црти и рецки'', истото писмо кое го среќаваме и на средниот текст од ''Каменот од Розета'',.. значи има повеќе видови на писма во Македонија

Монета со писмото ''црти и рецки'', истото писмо кое го среќаваме и на средниот текст од ''Каменот од Розета'',.. значи има повеќе видови на писма во Македонија.

поздрав

 

 

 

 

Alexandroy Makedonon

Василеон Александрој Македонон и го подари светот на македонците, а тие како му возвратија,.. го отруја, фамилијата му ја уништија,... а денес наместо Македонон (Македонски) го нарекуваат ''велики'' или ''the great'', додека државата на латиница му ја нарекуваат ''Мacedonia'' - Мацедониа, итн,.. а да ќе заборавев,... дозволуваат некој друг да и бира име.

Ќе се најде ли некој да ги ''подисправи'' работите?

 

 

На ден 05 - 03 - 2009, е конструирана страната на Македонија е СЕ: http://www.makedonijaese.com/. Тој ден и се смета за роденден на организацијата Македонија е СЕ.

На ден 02 - 16 - 2016, е конструирана peзepвнaтa страната на Македонија е СЕ: http://www.makedoniaese.com/ страница која е по погодна за посета со мобилни апарати кои имаат инсталирано андроид софтвер.

????????? B?KTOP

Уште на самиот почеток интернет страницата на Македонија е СЕ, бидејќи зборува за Вистинската Историја на Македонија со историски факти, но и актуеллни политички настани, СТАНУВА ТРН во очите на сите непријатели на Македонската Држава, ма и трн во очите на некои политички организации во Р. Македонија.

Страницата на Македонија е СЕ, е конструирана како резултат за потребите на Македонскиот Народ и друѓите да се запознаат со Вистинската Македонска Историја, политика и болното Македонско прашање.

Страницата на Македонија е СЕ е конструирана за да помогне за зачувување на македонскиот идентитет, земја, култура, јазик, право за слободен говор, мисла, движење, соживот cо другите национални малцинства во Македонија, слободно искажување и потик на искажување МА и негување на националниот идентитет како во Македонија така и во светот.

 

ГАСНУВА  -  АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON

 

 

 

 

 

 

 

 

Наскоро, ПОСЛЕ ПОВЕЌЕ ОД 2200 ГОДИНИ ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ДА ГО ИМАТЕ МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, СО ПРАВИЛЕН ОБЛИК И ЛИК, ЦЕЛОСНО ИЗРАБОТЕНО ОД УМЕТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Е СЕ

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON
MAKEDONONBACИЛEOHMAKEDONON

КОНТАКТИРАЈТЕ СО МАКЕДОНИЈА Е СЕ

За сите инфомации, контакт е-маил: info@makedonijaese.com

 

Македонија е СЕ, се залага за нова химна: '' Земјa Mакедонскa''

 

>
>
>

 

Alexandroy MakedononAlexandroy MakedononAlexandroy Makedonon

  
MAKEDONONMAKEDONON

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Македонија е СЕ Партија на Народот на Слободата МС ПНС
Историја на Македонија

МАКЕДОНИЈА

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

MAKEDONIA

        BACИЛEOH Alexandroy Makedonon  МАКЕДОНОН

MAKEDONONАЛEКCAHДРОЈMAKEDONON

Македонско Име вечно нема да загине.
Глава даваме, Македонија и Mакедонско име не даваме.

Од Македонија и Алекcандрoj Македонон, славeн Василeoн Македон нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обожaваме,
Македонија, земја нај мила уважуваме.

Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.