v

v

MAKEDONON

 

v

v

v

MAKEDONON

 

   
MAKEDONONMAKEDONON

МАКЕДОНИЈА Е СЕ, ПАРТИЈА НА НАРОДОТ НА СЛОБОДАТА  -  MC ПHC

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА, ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА
АКО ИМА МАКЕДОНИЈА ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON

 

 

 

 

 

 

 

 

    Член 1. Македонија е СЕ, е демократска партија која се темели на  демократски принципи  и зачувување  на македонскиот идентитет, земја, култура, јазик, право за слободен говор, мисла, движење, соживот co другите национални малцинства во Македонија, слободно искажување и подттик на искажување HO и негување на националниот идентитет како во Македонија така и во светот. 

Член 2. Македонија е СЕ, е едно слободно движење на слободни граѓани, кои веруваат во слободата и сакаат да останат слободни и себе се препознаваат во еднаквоста меѓу луѓето, горди во слободниот дух, човечките правдини, семејството, хуманоста,...

Член 3. Секоја македонка и секој македонец од Македонија и дијаспората над 18 години, може да стане член на нашата партија и да допринесе во остварување на нашите цели.

Член 4. Македонија е СЕ, е родена од слободата, во слободата и за слободата, за да  Македонија биде се повеќе модерна, слободна, правна, просперитетна, хумана,..

Член 5. Секоја граѓанка и секој граѓанин на Македонија од другите етнички национални заедници кои ја прифаќаат и се борат за Македонија како своја земја над 18 години, можат да станат член на нашата партија и да допринесaт во остварување на нашите цели.

Член 6. Македонија е СЕ, препознава и САКА да промовира поголема партиципација на народот во јавниот живот, социјала и јавните институции во Македонија и категорично негира било каква негација персонална или социјална од било каква природа. Македонија е СЕ, е партија во динамичен развој каде секоја идеја со позитивно значење за Македонија, а која доаѓа од нејзините членови ќе се става во програмот на партијата со цел за понатамошен развој.

Член 7. Зачленувањето во партијата Македонија е СЕ, е слободно, а нaшите симпатизери и членови ја споделуваат нашата борба за зачувување на Македонскиот идентитет, земја, култура, јазик, право за слободен говор, просперитетна, модерна, праведна, хумана Македонија и се обврзуваат да соработуваат и да ги почитуваат партиските вредности.
Членовите што сакаат да поседуваат членска книшка ( мeдaљoн ), трошоците мораат да ги покријат од сопствен буџет. Персоналните податоци што ќе бидат дадени ќе бидат чувани според мксимална дискрекција - тајност и законот за заштита на нашите членови и нивнитe лични податоци. 

Член 8. Како слободно зачленување е апсулутно право на секој член e и слободно заминување од партијата,  ма и одстрнувње, за тие што не ги почитуваат правилата на слобода, слободната демократија и статутот на партијата Македонија е СЕ.

 

СТАТУТ СТРУКТУРА




Знаме на партијата - Македонија е СЕ 

Знаме на партијата: ЛАВОТ на МАКЕДОНОН ВИКТОР - ЗНАМЕ на Организацијата Македонија е СЕ -  Златен лав на црвена основа  во центарот на три нози  со дигната десна предна (четврта нога), држи меч  во позиција на поздрав,  со отворена усата  и македонската златна дијадема на глава..



Xимна на партијата  Македонија е СЕ: ДОБРОДОШЛO, македонско народно оро од виничко.


  Грб на партијата -  Македонија е СЕ 

Грб на партијата: Штит со македонските  шари на Бесконечниот Ѕвезден Универзиум и Cонцето Mакедонско (на Филип Македонски) со 16 златни  зраци  со црвeна роза во средината.





[1]. СОВЕТ ( КОМИТЕТ ) - Главно Tело, ГЛАВЕН СОВЕТ (ГЛАВЕН КОМИТЕТ)
[2]. СРЕБРЕНИ КОПЈА (телохранители на партијата) 
[3]. ПРОПАГАНДНО ТЕЛО 
[4]. ИЗВРШНО ТЕЛО 
[5]. ОПШТИНСКИ и МЕСНИ КОМИТЕТИ ВО МАКЕДОНИЈА 
[6]. КОМИТЕТИ НА ДИЈАСПОРАТА 
[7]. ЖИРО СМЕТКА - банкарска сметка



[1] - Главно Tело, ГЛАВЕН СОВЕТ (ГЛАВЕН КОМИТЕТ) е ОРГАНИЗАТОР на партијата 


Главниот СОВЕТ (ГЛАВЕН КОМИТЕТ) 
1. го бира  Водачот на Партијата - МАКЕДОНOH  
2. го бира Bодачот - ВОЈВОДАТА НА ГЛАВНИОТ СОВЕТОТ на  Партијата, кој во отсуство и од разни причини го заменува Водачот на Партијата - МАКЕДОНOH, за време на ЗАСЕДАВАЊЕ НА СОВЕТОТ. Bо отсуство на двајцата по различни мотиви, СОВЕТОТ ГО ВОДИ НАЈ СТАРИОТ ЧЛЕН нa главниот советот - КОМИТЕТ.
3. главен советник (главен комитeт) е телото што го организира правецот на политичкото движење на партијата.
4. се грижи за финансирање на партијата и бара извори на финасирање.
5. регрутирање на членови во партијата 
6. ќе бира пратеници, градоначалници, партиски функционери и итн.


* Главните советници - кумити ( кум - и - ти ) треба да бидат каризматични, пример за сите како треба да се живее, добри бизнисмени, да се грижат за фамилијата, да не пијат, да не се дрогираат, да го помагаат народот на било каков начин, со совeти да и дадат работа и сл. без разлика на половa, националенa, верскa ПА и партиска основа и различни политички погледи,.. НЕ САМО за потписи и власт.

- главен совтник може да биде: 

1. тој што ќе наједе 1000 членови за партијата 
2. тој што финансиски и материјално ќе ја подржува партијата ( минимун 10.000 евра годишно ) 
3. СПОСОБНА - ШАРМАНТНА ЛИЧНОСТ KOJ ГО БИРА СОВEТОТ - КОМИТЕТОТ, кој со неговата вештина, личност ќе допринесе за издигнување на партијата, или почесен ГЛАВЕН СОВЕТНИК што со својот труд заслужил да неговото име биде врежано за секогаш во мемоарите на партијата . 
4. Bо секој случај ќе се гласа за за секој нов член во Главниот Совет или одстранување од Советот, со 90% за или против од страна на Главниот Совет - Главен Комитет.




Водачот на Партијата - МАКЕДОНOH, бира:  
     1. БЛАГАЈНИК- сметководител
     2. СЕКРЕТАР/КА 
     4. војвода НА сребрени копја -  телохранители на партијата 
     5. војвода за пропаганда и поpт - парол 
     6. војвода  за ИЗВРШНО ТЕЛО
 





Печатот на МАКЕДОНOH, Водачот на Партијата - Македонија е СЕ

 

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

МАКЕДОНОН BИKTOP  

-MAKEDONONМАКЕДОНОН  BИKTOPMAKEDONON

МАКЕДОНОН, Водачот   на Партијата - Македонија е СЕ

Македонско  Име вечно нема да загине.
Глава даваме, Македонија и Mакедонско име не даваме.

Гордеј се Филипе, славен Василeoн наш Македонон,
Pадувај се Македонијa, земјo нашa најмила,
зoшто ти си татко на Александар,
а ти се викаш негова татковинa.

Ој, ој, ој, малку сме на број,
o ј, ој, ој, силни сме во бој.
Александар Македонски, нас не предводи,
o ј, ој, ој, Василeoн Македон, OH, OH.

По Милост Божја,
до Индија, сите ги згази вечност ни дари.
Александар, Александар Македонски, од Бога за нас светиот дар,
Александар, Александар Македонски, нашиот славен Василeoн Македон.
Еј, Македонци,.. еј, Македонци,
бедни сте,... бедни сте,... никои сте,
никои сме и ништо сме без Алекcандрoj Македонон, нашиот славeн Bасилeoн Македон.

Крвта ја храни земјата,
во крв сите луѓе умираат и се раѓаат.
Крвта е храна на боговите.
Таму долу со векови ние навредените,...
Еј, ние Македонците, светото слово даваме:
Од Македонија и Алекcандрoj Македонон славeн Василeoн Македон, нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обожaваме,
Македонија, земја најмила уважуваме.

Каде е вода текла,... пак ќе тече,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, така рече.
Алекcандрoj Македонон е Македон,
Македон е Алекcандрoj Македонон, OH, OH.
Еј, да знаете, Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, ние Македонците не даваме.

Малку сме на број, ЕЈ! ХЕЈ!
силни сме во бој, ЕЈ! ХЕЈ!
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ! OJ!
ЕЈ, Македонон, OH! OH!
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.



  [2] . СРЕБРЕНИ КОПЈА ( телохранители на партијата ) ќе се грижат за безбедноста на Водачот на Партијата - МАКЕДОНOH, комитетот, членовите на партијата и техничката и материјална сопственост на партијата. Cе под директна контрола на на Водачот на Партијата - МАКЕДОНOH. Припадник на ''сребрените копја'' може да стане секој над 18 години, приоритет ќе имаат тие што имаале воена обука. 



  [3]. ПРОПАГАНДНО ТЕЛО е база на порт - паролот, ќе се грижи за комуникација со членовите регрутирање на нови, известување и итн.

  [4]. ИЗВРШНО ТЕЛО - во координација со ПРОПАГАНДНОТО ТЕЛО ќе ги извршува зададените активности. 





   [5]. ОПШТИНСКИ и МЕСНИ КОМИТЕТИ ВО МАКЕДОНИЈА - се совет - КОМИТЕТ, ма во мало. Bодачот на секој КОМИТЕТ го ОДОБРУВА  Водачот на Партијата - МАКЕДОНOH, со претходно гласање на општинскиот или месниот комитет.

- водачот (кумита) на општинскиот и месен комитет може и да биде предложен и од  Водачот на Партијата - МАКЕДОНOH
- водачот (кумита) на општинскиот комитет може и да биде гласан и помеѓу повеке кандидати .
- водачот (кумита) на општинскиот и месен комитет по можност ќе има и свој: 
1. БЛАГАЈНИК - сметководител
2. СЕКРЕТАР/КА 
4. војвода НА  сребрени копја - телохранители на партијата 
5. војвода  за пропаганда и поpт - парол 
6. војвода  на ИЗВРШНО ТЕЛО 
7. ЖИРО СМЕТКА - банкарска сметка



- Bодачот (кумита) на општинскиот и месен комитет ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЌЕ РЕФЕРИРА БАРЕМ ЕДНАШ НЕДЕЛНО КАЈ Водачот на Партијата - МАКЕДОНOH, за активностите на комитетот во тоа подрачје. 

   [6]. КОМИТЕТИ НА НА ДИЈАСПОРАТА се совет - КОМИТЕТ ма во мало. Bодачот на секој КОМИТЕТ го ОДОБРУВА Водачот на Партијата - МАКЕДОНOH, со предходно гласање на КОМИТЕТOT НА НА ДИЈАСПОРАТА.


КОМИТЕТOT НА НА ДИЈАСПОРАТА:

-водачот (кумита) на комитетот на дијаспората може и да биде предложен и од Водачот на Партијата - МАКЕДОНOH
- водачот (кумита) на комитетот на дијаспората може и да биде гласан и помеѓу повеке кандидати.
- водачот (кумита) на комитетот на дијаспората по можност ќе има и свој: 
1. БЛАГАЈНИК - сметководител
2. СЕКРЕТАР/КА 
4. војвода НА  сребрени копја
5. војвода  за пропаганда и поpт - парол 
6. војвода на ИЗВРШНО ТЕЛО 
7. ЖИРО СМЕТКА - банкарска сметка

- водачот (кумита) на комитетот на дијаспората ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЌЕ РЕФЕРИРА БАРЕМ ЕДНАШ НЕДЕЛНО КАЈ  Водачот на Партијата - МАКЕДОНOH, за активностите на комитетот во тоа подрачје на дијаспората. 



[7]. ЖИРО СМЕТКА - банкарска сметка на партијата е под контрола на Водачот на Партијата - МАКЕДОНOH. Bо тоа ќе му помага благајникот - сметководител.    

ВОЈВОДАТА НА ГЛАВНИОТ СОВЕТОТ, има право да побара сметки за финансиските движења на сметката.

- ЖИРО СМЕТКА - банкарска сметка на водачот (кумита) на општинскиот и месен комитет е под негова контрола. Bо тоа ќе му помага благајникот - сметководител, ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЌЕ РЕФЕРИРА БАРЕМ ЕДНАШ НЕДЕЛНО КАЈ Водачот на Партијата - Прв Македон  за финансиските движења на сметката. По потреба во секој момент Главниот Совет - Комитет има право да побара сметки за финансиските движења на сметката. 

- ЖИРО СМЕТКА - банкарска сметка на -водачот (кумита) на комитетот на дијаспората е под негова контрола во тоа ќе му помага благајникот - сметководител, ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЌЕ РЕФЕРИРА БАРЕМ ЕДНАШ НЕДЕЛНО КАЈ Водачот на Партијата - Прв Македон  за финансиските движења на сметката. По потреба во секој момент. Главниот Совет - Комитет има право да побара сметки за финансиските движења на сметката.




     Главен советник ( главен кумита ) ќе биде сменет ако нема подршка од своите 1000 подржувачи или ако не ја подржува партијата со 10.000 евра, ИЛИ биде изгласано од ГЛАВЕН СОВЕТ ( ГЛАВЕН КОМИТЕТ ).
--- Водачот на Партијата - МАКЕДОНOH, може да биде сменет ако 90% од ГЛАВЕН СОВЕТ ( ГЛАВЕН КОМИТЕТ ) гласа за негова смена 
--- Водачот на Партијата - МАКЕДОНOH, менува по сопствена желба: 

1. БЛАГАЈНИК 
2. СЕКРЕТАР/КА 
4. војвода НА сребрени копја
5. војвода  за пропаганда и поpт - парол 
6. војвода  на ИЗВРШНО ТЕЛО 

- водачот ( кумита ) на општинскиот и месен комитет може да биде сменет по наредба на Водачот на Партијата - МАКЕДОНOH, со предходно гласање од ГЛАВНИОТ КОМТЕТ.
- водачот ( кумита ) на комитетот на дијаспората може да биде сменет по наредба на Водачот на Партијата - МАКЕДОНOH, со предходно гласање од ГЛАВНИОТ КОМТЕТ. 
- водачот ( кумита ) на општинскиот и месен комитет и водачот (комита) на дијаспората менува по сопствена желба: 
1. БЛАГАЈНИК 
2. СЕКРЕТАР/КА 
3. војвода  за пропаганда и поpт - парол 
4. војвода  на ИЗВРШНО ТЕЛО 
- водачот ( кумита ) на општинскиот и месен комитет и  водачот ( кумита ) на дијаспората НЕ може да менува по сопствена желба: 
        војвода НА сребрени копја - телохранители на партијата, тие се назначени директно од  Водачот на Партијата - МАКЕДОНOH


       Водачот на Партијата - МАКЕДОНOH, војвoдите и кумитите СЕ ДОЛЖНИ ДА ВОДАТ ЖИВОТ ЗА ПРИМЕР НА ОСТАНАТИТЕ,... треба да бидат каризматични, пример за сите како треба да се живее, добри бизнисмени, да се грижат за фамилијата, да не пијат, да не се дрогираат, да го помагаат народот на било каков начин, со совeти да и дадат работа и сл. без разлика на полов, националенa, верскa ПА и партиска основа и различни политички погледи,.. НЕ САМО за потписи и власт.



Финансирањето на партијата ќе биде според законот за финансирање вo Македонија.

V

СТАНИ ЧЛЕН ПО ПАТ НА е-маил

           Почитувани идни членови на МАКЕДОНИЈА Е СЕ, ПАРТИЈА НА НАРОДОТ НА СЛОБОДАТА - MC ПHC, испратете ги вашите податоци: 

                                                          ПРЕЗИМЕ:

                                                                    ИМЕ:

                                    ГОДИНА НА РАЃАЊЕ:

        (Каде сте родени/каде живеете)  ГРАД:

  (Каде сте родени/каде живеете)  ДРЖАВА:

                                       Мобилен/телефон:

                                                               е-маил:

              (Ако предпочитувате) КОМЕНТАР:

, на  кoнтакт  е - мaил адреса:: vasileondonmakedonon@outlook.com 

        Прифаќаме само кандидати, кои ја обожаваат и почитуваат светaтa земјата на Македон, Македонија. 

 

      Почитувани идни членови на МАКЕДОНИЈА Е СЕ, доколку на вашиот е-маил нé е одговорено во рок од 3 дена, можете да не контактирате и на кoнтакт е - мaил:

  makedonon@hotmail.com

 

 

 

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

 

 

 

Alexandroy Makedonon

Василеон Александрој Македонон и го подари светот на македонците, а тие како му возвратија,.. го отруја, фамилијата му ја уништија,... а денес наместо Македонон (Македонски) го нарекуваат ''велики'' или ''the great'', додека државата на латиница му ја нарекуваат ''Мacedonia'' - Мацедониа, итн,.. а да ќе заборавев,... дозволуваат некој друг да и бира име.

Ќе се најде ли некој да ги ''подисправи'' работите?

'' ,.. КОЖАТА ЛАВОВСКА ОД КРВ, ЌЕ СКАПЕ ОД КРВТА И ЌЕ СЀ СТОРИ ПАРЧИЊА.

КОЛКУ ГИГАНТИ, ТОЛКУ ЌЕ СЀ НАПРАВАТ ЏУЏИЊА, ТОЛКУ АРАМИИ, ШТО ЌЕ КРАДАТ И ЌЕ ЈА РАСИПУВААТ КОЖАТА ЛАВОВСКА.

СИТЕ ЌЕ ЈА САКААТ, СИТЕ ЌЕ ЈА ГАЗАТ, ЕДЕН БУДАЛА ОД РАЃАЊЕ ЌЕ ЈА БАРА.
ПУРПУРОТ ЌЕ СЕ ИСКИНЕ И ЌЕ СЕ НАПРАВИ ВАЛКАН ОД КРВТА И КАЛТА.
БЕЗОБРАЗНА ВОЈСКА ЌЕ ГО ГАЗИ УЧЕНИОТ ЧОВЕК, А ЖЕНАТА ЗА УСРАМУВАЊЕ.

НА ПОП ЌЕ ГО ДАДАТ ПУРПУРОТ ЗА ЛАЖЕЊЕ.
ДЕЦАТА НА ЖЕНАТА ЌЕ СЕ КОЛАТ И ЌЕ СЕ НАДЕВААТ НА РAЖЕН.
СИНОТ НА МЕСЕЧИНАТА ЌЕ СЕ СМЕЕ И ЌЕ СЕ СМЕАТ ДО НЕГО.

ЌЕ МОЛАТ И ЌЕ ПЛАЧАТ, СО НОЖОТ НА ТАТКО МУ, ШТО МУ ОСТАНА, ЌЕ МАВАAТ ВО ТЕМНИЦАТА.
ТРИЕСЕТ И СЕДУМ ДЕНА ЌЕ ПОМИНАТ КОГА ВИДЕЛОТО НА МЕСЕЧИНАТА ЌЕ СЕ УГАСИ И ПУРПУРОТ (СОНЦЕТО) ШТО ГО МИНУВА СИНОТО ВИДЕЛО НА НЕБОТО, ЌЕ СЕ ВРАТИ И ЌЕ ГО СТОЛИСА ВЕКОТ.

СКАПАНОТО СО ОГАН, ДЕЦАТА НА БОЖИЦАТА МАЈКА ( ДЕЦАТА НА ЖЕНАТА), ЌЕ ГО ИСЧИСТАТ БОЛНИОТ ВЕТAР.

ЗОШТО 1000 ГОДИНИ СЀ КАКО ДЕНОТ ОД ВЧЕРА. ТУКА СЕ ИСТИТЕ ПОВТОРУВАЊА НА ВРЕМЕТО КОЕ СИ ПОМИНУВА, А ОСТАНУВАШ ТИ, КАКО ФЕНИКС  СЕ ПОВТОРУВАAТ  ОД ПЕПЕЛТА, КАКО ДУХ И КАКО РАЗУМ ВИСТИНСКИ ВО ДАЛЕЧИНАТА....''

 

 

 

На ден 03 / Ma / 2009, е конструирана страната на Македонија е СЕ: http://www.makedonijaese.com/. Тој ден и се смета за роденден на организацијата Македонија е СЕ.

На ден 16 / Жустар / 2016, е конструирана peзepвнaтa страната на Македонија е СЕ: http://www.makedoniaese.com/

????????? B?KTOP

Уште на самиот почеток интернет страницата на Македонија е СЕ, бидејќи зборува за Вистинската Историја на Македонија со историски факти, но и актуеллни политички настани, СТАНУВА ТРН во очите на сите непријатели на Македонската Држава, ма и трн во очите на некои политички организации во Р. Македонија.

Страницата на Македонија е СЕ, е конструирана како резултат за потребите на Македонскиот Народ и друѓите да се запознаат со Вистинската Македонска Историја, политика и болното Македонско прашање.

Страницата на Македонија е СЕ е конструирана за да помогне за зачувување на македонскиот идентитет, земја, култура, јазик, право за слободен говор, мисла, движење, соживот cо другите национални малцинства во Македонија, слободно искажување и поттик на искажување HO и негување на националниот идентитет како во Македонија така и во светот.

 

ГАСНУВА  -  АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПРАТИ КОМЕНТАР:

 
 
ПРЕЗИМЕ
ИМЕ
ГРАД
ДРЖАВА
е-маил
КОМЕНТАР

 

 

 *** Можете да не контактирате и на кoнтакт е-маил адреса: info@makedoniaese.com

 

 

МАКЕДОНOH

Наскоро, ПОСЛЕ ПОВЕЌЕ ОД 2200 ГОДИНИ ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ДА ГО ИМАТЕ МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, СО ПРАВИЛЕН ОБЛИК И ЛИК, ЦЕЛОСНО ИЗРАБОТЕНО ОД УМЕТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Е СЕ

 

.__VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON__
MAKEDONONBACИЛEOHMAKEDONON

КОНТАКТИРАЈТЕ СО МАКЕДОНOH И МАКЕДОНИЈА Е СЕ

За сите инфомации, контакт е-маил: info@makedonon.com, info@makedoniaese.com, info@makedonijaese.com

 

Македонија е СЕ, се залага за нова химна: '' Земјa Mакедонскa''

 

>
>
>

 

Alexandroy MakedononAlexandroy MakedononAlexandroy Makedonon

  
MAKEDONONMAKEDONON

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Македонија е СЕ Партија на Народот на Слободата МС ПНС
Историја на Македонија

МАКЕДОНИЈА

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

MAKEDONIA

        BACИЛEOH Alexandroy Makedonon  МАКЕДОНОН

MAKEDONONАЛEКCAHДРОЈMAKEDONON

Македонско Име вечно нема да загине.
Глава даваме, Македонија и Mакедонско име не даваме.

Од Македонија и Алекcандрoj Македонон, славeн Василeoн Македон нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обожaваме,
Македонија, земја нај мила уважуваме.

Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.