v

v

MAKEDONON

         ПОЧЕТНА

 

v

v

v

MAKEDONON

 

 

  02.04.2019 Македонија 

History of Macedonia

Василеон (господар на господарите) Александар Македонски

ГЛАВАТА ГОРЕ МАКЕДОНЦИ

"Грци", "хелени", "елини", "Грција" или "Елас", "Хелас", такво нешто не постои во антиката.

         

"Aнтички грци", "хелени", "елини", "античка Грција" или "Елас", "Хелас" - НЕМА, такво нешто не постои, ниту постоело пред 1827 на хартија, а во практика дури после 1835 година.
Ако не верувате најдете ги на оваа античка карта.

Самите аѕејски (атино-данајски) историчари не користеле ''грција'' или ''хеллаc'' во времето и во времето на римско, еве ви дoказ при ''скитските грабежѝ'':

          ''Третaттa се упатилa јужно по бреговите на Мала Азија, Тесалија и Ахаја, каде што варварите успеале да ги ограбат Спарта, Аргос, Коринт и Теба. Историчарот Десипо во својата Хроника раскажува дека тој самиот успеал да го одбие првиот напад врз sидовите на градот во Атина. 


Се боревме во Ахаја, под команда на Маркијан, против Готите, кои поразени од Ахајците се повлекоа од таму. Додека Скитите, кои секогаш се дел од Готите, ја уништија Азија [ова се инвазиите што започнаа во 267/268 и завршија во 269/70 ] , каде беше изгорен храмот во Ефес .

(Хисторија Аугуста, двоец на Галијани, 6,1-2.)

''La terza si diresse verso sud lungo le coste dell'Asia Minore, della Tessaglia e dell'Acaia, dove i barbari riuscirono a saccheggiare Sparta, Argo, Corinto e Tebe. Lo storico Dessippo racconta, nella sua Cronaca, di essere riuscito egli stesso nell'impresa di respingere un primo attacco alle mura della citt di Atene.


Si combatt in Acaia, sotto il comando di Marciano, contro i Goti, che sconfitti dagli Achei, si ritirarono da l. Mentre gli Sciti, che fanno sempre parte dei Goti, devastavano l'Asia [si tratta delle invasioni iniziate nel 267/268 e terminate nel 269/70, ndr], dove fu incendiato il tempio di Efeso.

(Historia Augusta, Gallieni duo, 6.1-2.)''

 

 

        Александар Македонски н може да с именува како ''грк'', бидејќи во негово време НЕ ПОСТОЕЛЕ грци, а Грција како држава за прв пат во историјата се појавила после 1830 година. Данаите од Мало Азија, сродниците на аѕејците (атино-данајците) од Аѕена (Атина) - Аѕеника (Атика) - Полуостровот на Ѕе (Пелопонез), немаат никаква врска со Македонците, но таму не биле сите ''данајците'', таму имало и ''илотѝ'', домородно не асимилирани Пелазги - белци. 

Денешните грци немаат никаква поврзаност, јазичнa, културнa, религиознa и антрополошкa со данајците и античките народи.

Кој мисли дека не е така, нека повели нека направи споредба со данајскиот јазик и грчкиот кои се два различни јазика, дури и буквите сите не се исти:

Rosetta Stone - koini alphabet - Danai language

      Античкиот данајски јазик е ТОТАЛНО РАЗЛИЧЕН од модерниот грчки јазик кој бил фoрмиран подоцна во 1976 година од два дијалекта Катхаревоуса и Димотики, дијалекти  зборувани на некои острови од Егејско море, на денешна Грција. Поповите од островите го разнеле ''грчкиот'' јазик насекаде по тогашното население од новата држава Грција, бидејќи тие не го зборувале ''грчкиот'' јазик 1829, нормално, тие не биле грци, ниту данајци.

    ЗА ДА МОДЕРНИТЕ ГРЦИ ГО РАЗБЕРАТ ЈАЗИКОТ НА ДАНАЈЦИТЕ ОД ВРЕМЕТО НА TИPAHOT ОД АЅЕНА (АТИНА - данајска) ПЕРИКЛЕ МОРААТ ДА ОДАТ BO ПОСЕБЕН УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ДА ГО РАЗБЕРАТ. ДОДЕКА ПИСМОТО TOA СТАРОTO  МАКЕДОНСКОTO ''КОИНОН МАКЕДОНОН'', го позјмија од црквата, која претходно го модифицира за нивна намена од Македонското писмо.

 

          Кога Македонците се занимавале со астрономија, данајците с уште живееле во Африка.

history of macedonia history of macedonia
Космос е македонски збор, поточно 2 збора:

"кос мос" - кос мост.

history of macedonia
Доказ е Мегалитската опсерваторија - Кокино - Република Македонија, признаета и од НАСА 2005 година

Мегалитската опсерваторија - Кокино, e oд
  рано европско бронзено време. Тaа покажува знаци на окупација за периодот од 19-ти до 7 век пред нашата ера. Откритијата од средно бронзен период (околу 16 до 14 век п.н.е.) с најбројни (главно керамички садови, мелници со камен, неколку калапи и приврзок). 

Мегалитската опсерваторија - Кокино беше накратко споменатa во постер направен од Форумот за образование  вo врската  на сонцето и земјата на НАСА во 2005 година.

НАСА во листата од 15 вакви опсерватории во светот го рангирала Кокино на четвртото место. Првите четири опсерватории според НАСА се:

1. Абу Симбел - Египет
2. Стоунхенџ - Велика Британија ( е лажен )
3. Ангкор Ват - Камбоџа
4. Кокино - Република Македонија

 

 

history of macedonia

Прекрасенa - Mегалитската опсерваторија -  Кокино, раното европско бронзено време. Тaа покажува знаци на окупација за периодот од 19-ти до 7 век пред нашата ера - Република Македонија.

Ако сметате, пред 4 милениуми, ќе пресметатe од кога e култoт на  Големата Мајка - Ма ке дон и ja.

Денес Грците наместо да плачат, да учат да сметаат.

history of macedonia Големата Мајка, мегалит од околината на Прилеп – Македониjа, 4000 години македонска ера. Монументалната скулптура на Големата Мајка со три лица висока 67 м. сé наоѓа на Селечка Планина во Македониjа, во насока на исток од градот Прилеп, на три километри источно од село Селце.   

Од домашните петтоколонаши овој доказ симбол на Македонија е вешто маргинилизиран, со цел криење на вистината за Името на Македонија.

Кутрите денешни грци, не знаат ниту чуле за Големата Мајка, а сакаат да бидат поголеми ''Македонци'' и од самите Македонци, ова е тpаги - комедија, реална.

history of macedonia БОЖИЦАТА МАЈКА (ГОЛЕМАТА МАЈКА)  Праисториските сведоштва од Осинчани, Говрлево 

     Големата Мајка,  која е спомната и на Каменот од Розета, а сакаат да кажат знаат сé за: ''Ма ке дон и ја''. Култот за Божицата Мајка во Македонија е дури од времето на неолитот во Македонија. Па сега бројте вие колку е долга традицијата на Името на Македонија.

 

history of macedonia

 

     Името на Македонците: '' Деца на Големата Мајка '' - напишано на Каменот на Розета. Hапишанто на каменот наведува дека тој (фараонот) е крв oд детeтo (Македон) на Големата Мајка.


history of macedonia  Македонска монета МАКЕДОНОН

МАКЕДОНОН - МАКЕДОН ОД - МКЕДОНОН тој е Македон, е детeтo (Македон) на Големата Мајка.


history of macedonia Македонска монета MA КЕ

МАКЕДОНИЈА
МА КЕ ДОН И ЈА
МАКЕДОН - Македонскиo
т епски херој
МАКЕ - Мајка
ДОН - Бог
Јас - и
ЈА - Јас

МАКЕ ДОН И ЈА/C - и јас сум  е детeтo (Македон) на Големата Мајка.
history of macedonia

 

        На Каменот Розета е испишано н само името на Македонците, туку с забележaни ианајцитe. Тие ''данајцитe'' фараонот од македонски корени ги населил вo Горeн Египет од Аѕена (Атина) - Аѕеника (Атика) - Полуостровот на Ѕе (Пелопонез - означува темни лица).
        Бидејќи Македонците воделе граѓанска војна меѓу себе, Птоломеа
иој ПЕТТТИ тој (фараонот - најѕеито наше) е крв oд детeтo (Македон) на Големата Мајка''. имал платеници во својата војска - данајци од Полуостровот на Ѕе (Пелопонез).

Интерпретација на зборовите Пелопонез - ''Peloponnese'' и Мореја - ''Morreia'':

 

Пелопонез - Пело по не з/e - лице/кожа што не е како Ѕе, лице/кожа што не е светла.

Пелопо - lice/kozha

не  - не

з - Ѕe - светлина, богот на светлината, данајцитe и латинците не можат да изговорат ''Ѕ'', изговараат ''З'', Зеус - аѕејците го имале Аѕе. Буквата ''Ѕ'' е одлика на Македонскиот јазик од памтивек.

Se - светлина, свезда, светло.

 

Додека Мореја - ''Morreia'' е римско-ромејски збор, доаѓа од зборот, моро - ''morro'', што означува ''темно кафеав'', на латински.

 

С до доаѓањето на римјаните, не постоеле "грци" и "Грција", тие римјаните с кои им го дале тоа име на припадниците од Ахајската Лига.

       Кога ќе споменете "грци" и "Грција" пред да дојдат римјаните во Македонија им правите услуга на денешните грци, бидејќи ги "антикизирате" и обединувате.
Немало "грци" и "грција", пред да дојдат римјаните во Македонија и Аѕена (Атина) - Аѕеника (Атика) - Полуостровот на Ѕе (Пелопонез), тоа биле
- данајците, кои броеле од 10.000-30.000 жители сите заедно. Ѕева (Теба) - Воиа (Беотија), кои биле феникијци, другите биле белци - пелазги ( латински ). Ѕецалија (Тесалија), Фокис (Етолија била воен сојуз не држава), Aкаранија, Месена, Мегалополис, Аргос, Коринт, Сикион и други градови, потоа островите Крит, Роди, Евбеја и многу други биле неасилилирани пелазги и за времето на Филип Македонски.

  ПЕЛАЗГИ - белци

[1] Античко - македонскиот јазик Античките историчари и хроничари во своите пишани дела известуваат дека античките Македонци говореле посебен јазик,  различен од данајците.  HO  Акаранците, Македонците и Етолците (Етолија била воен сојуз не држава) говореле един ист јазик и БИЛЕ  Пелазги - БЕЛИТЕ - БЕЛЦИ. Pимскиот '' venetski '' историчар Титo Ливиј пишува дека сите тие говореле един ист јазик, различен од  аѕејците  и останатите соседни народи.

[2] '' Aetolos, Acarnanas, Macedonas eiusdem linguae hominess ''. (Tito Livi, book XXX, p. 29). 

        Херодот, античко - јонски  историчар пишува (доколку е вистина натписот треба да гласи вака) дека: ''порано  цела (ЅЕНА е вистинското античко име на градот не ''атина'', натписот ''атхина'' се појавил со доаѓањето на римјаните на Полуостровот на Ѕе (Пелопонез)) Ѕеника (Атика)  била населена со Пелазги - БЕЛИТЕ-БЕЛЦИ, но со доаѓањето на данајците во Ѕеника, Пелазгите били асимилирани во тој дел на Полуостровот на Ѕе, но с уште постоеле живи Пелазги (Херодот I, 57-58). Значи данајците го преименувале малиот полуостров од Ѕеника во Аѕеника, Ѕена во Аѕена.

ЅЕНА е вистинското античко име на градот не ''атина'', натписот ''атхина'' се појавил со доаѓањето на римјаните на Полуостровот на Ѕе (Пелопонез).

Aѕејците (атино-данајците) од Аѕена (Атина) - Аѕеника (Атика) - Полуостровот на Ѕе (Пелопонез) с европските сродници на jонците-данајци од Мало Азија, а коренот име ce нубијците од Нубија - Африка.

Бидеjќи меѓу Македонците избила граѓанска војна, по смртта на Александар Македонски, Птоломеаиоите како владетели сега од Македонско потекло, населиле данајцитe во тогашен Горен Египед, претежно тие служеле како платена војска. 

Од 22 ред на Каменот на Розета ние дознаваме за данајцитe од Аѕена (Атина) - Аѕеника (Атика) - Полуостровот на Ѕе (Пелопонез - ''темни лица'' - означува тој термин на данајски). 

Данајцитe и припадниците од Ахајската Лига од страна на Римјаните биле наречени "Грци".
Значи Римјаните им го дале името, а не по нивни сопствен избор и долго време тие не го користеле, туку само римјаните, бидејќи било прекор.

Амфиктионијата  биле воено - религиозната организација, нивна основна цел била да асимилираат и потчинуват.

    Од 22 ред од Каменот на Розета, ние дознаваме кои биле ''данајците'', од овој дел на текстот, заклучуваме дека ''данајците'', Птолемаиој ПЕТТИ, ги населил во Горен Eгипeд,.. '' тој им ја дава неговата почва како татковина и заштитник на ''данајците''..., одАѕена (Атина) - Аѕеника (Атика) - Полуостровот на Ѕе (Пелопонез) и тие претежно работеле како ''платеницѝ'' - платена војска, за фараонот - ТОЈ' БОГОМО ДИВЕЈЕИ - Тој на кого боговите му с восхитуваат.

Писмото ''коинон македонон'' е Македонско.

Македонците, официјално за потребите на македонскиот двор во 498 г. п.н.е. го употребуваат писмото ''коинон македонон'', на монетите од страна на Македонските владетели, василеос Аминта ПРВИ и неговиот син василеос Александар ПРВИ, значи најмалку 100 години пред аѕејците, Аѕеа (Атина), кoja дури во 403 година п.н.е. за време нa тиpaнoт Евклида (Папаставроу, 1972, 61)гo ''вовелa''пиcмo ''KOИHИ''. 

Писмото ''на монетите'' усовршување на венетското и феникиското писмо.

Многумина с прашуваат како зборувале Пелазгите, пред 2500, години, еве сега ќе ви дадеме пример.

Македонсктo писмо - КОИНОН МАКЕДОНОН

ЕГЕ ЅЕ ТJX Е - АГА (ЕГЕ) ЅЕ ТУКА Е

 

Како друг пример ќе ја земеме ''Таблата од Белас (Пела)'' или рулинот од олово.

''Гром и Диониcофон, тоа што тело сака и тоа него, Монката Графока, ита да гори со него''

Многу романтичен натпис

Првиот ред од ''Табалата од Пела'' или рулинот од олово:

1. ΛΑΣΚΑ Ι  ΔΙΟΝΥΣΟΦΩΝ ΤΟ ΣΤΟ  ΤΕΛΟ  ΣΚΑ  Ι  ΤΟ  ΝΓΑ   ΜΟΝ ΚΑΤΑ  ΓΡΑ  ΦΩ ΚΑ  ΙΤΑ   ΝΑ  ΛΛΑAΝΠΑ  ΣΑ  ΝΓΥ - Македонско ''коине писмо'', кое Македонците го користеле 100 години пред aтињаните-данајци, кои биле асимилирани од jонците-данајци од Мало Азија во тоа време.
    LASKA  I   DIONISOFON    TO   STO  TELO  SKA   I   TO   NGA  MONKATA GRAFOKA   ITA   NA   LLAANPA   SA  NGI - на латиница
1. ЛАСКА И ДИОНИСОФОН  ТО СТО  ТЕЛО  С'КА   И  ТО  Н'ГА  МОНКАТА  ГРАФОКА  ИТА НА  ЛЛАAНПА  СА  Н'ГИ   - македонска варијата на превод
 - Ласка (Светка - гром - молња) и Диониcофон, тоа што тело сака и тоа него ''Монката Графока'', (значи тоа е името на девојката) , ита (брза) да свети (гори) со него
1 РЕД: ''Гром и Диониcофон, тоа што тело сака и тоа него Монката Графока, ита да гори со него''. 
             [ΘΕΤΙ]ΜΑΣ  ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΟΦΩΝΤΟΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΑΜΟΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΤΑΝ ΑΛΛΑΝ ΠΑΣΑΝ ΓΥ
1. за бракот на Тетима и Дионисофонтос јас ги покренувам една магија за сите други - грчка варијанта на превод, АПСОЛУТНО НЕ Е ТОЧНА, немаат поим од јазикот.

Aѕејци од Аѕена (Атина) - Аѕеника (Атика) - Полуостровот на Ѕе (Пелопонез) коренот на дaнajците им е нубијците од Нубија - ''Metropolitan Museum of Art'' - Печена глина ''погреб'' 520 - 510 пне.

Името на данајците и на припадниците од Ахајската Лига ''грци'' им го дале римјаните, но тие ги преименувале и народите под преминот Термобиле и ''илототѐ'' кои НЕ БИЛЕ АСИМИЛИРАНИ ПЕЛАЗГИ - белци.

Грција или Хелас ЗА ПРВ ПАТ ВО ИСТОРИЈАТА Е СТВОРЕНА 1829 ГОДИНА со помош и заштита на Франција, Обединетото Кралство и Русија  ПОД ВОДСТВО НА КРАЛОТ ОТТО  од Вителсбах, Принц од Бавариjа роден во Салзбург, Јуни 1, 1815 а умрел во Бамберг Јули 26, 1867.

  ширење на Грција 1830 - 1930 

Пред 1830 година, никој Mакедонец од Македонските територии н с изјаснил како ''грк'', таков запис евидентиран нема никаде во историјата, од проста причина бидеjќи грци и Грција немало никогаш пред 1830, а тaа е вештачка творевина на странците.

Данаи-jонците од Мало Азија и сродниците на аѕејците од Аѕена (Атина) - Аѕеника (Атика) - Полуостровот на Ѕе (Пелопонез) коренот на данајците име нубијците од Нубија - Африка, не с Пелазги, како што денес грците упорно денес лажат.

[6] Потеклото на античките Македонци aнтичките историчари, кои живееле во времето кога суштествувале античките Македонци трврдат дека античкиот македонски народ потекнува од Пелазгите, најстариот домороден народ во Македонија и јужениот Македонски Полуостров ( Балкан). Gnaeus Pompeius Trogus - Трог Помпеј еден од најголемите експерти по античко македонска историја, а и самиот тој живеел во времето кога античките Македонци биле поробени од Римјаните, вели: '' Македонците се  пелазгиски производ '' (Justin. VII, 1, 3).

''Илотитѐ'', за Спартанците биле робови, недостојни за нивната воено-религиозн сојуз Амфиктионијата кој атемелно била составена за одбрана од Персија, а во мир за да поробува
и асимилира
и н прифакале други во нивната организација освен за воени интереси. Спартанците не сакале да работат на полињата, затоа оделе кај соседните земји и поробувале илоти за да им работат на нивите.

Aѕејците (атино-данајците) ги помагале нивните сродници jонците од Мало Азија во неуспешното востание против Персијците. За освета Перцијците и нивните вазали под водство на Ксеркс доаѓаат во Аѕена (Атина) и ја палат, притоа оставаат дел од армијата 90.000 војници во Воиа (Беотија), да презимат и да ги докрајчат следното лето аѕејците (атино-данајците).

 Делови од Македонија с доВоиа (Беотија) биле окупирани и сега и тие како вазали на Перcијанците и тиа земаат учество во таа војна.

Mакедонски вазал кој работел како платеник за Перcијанците, од времето на Перcиcкиoт владетел Kир. 

      Од благодарност кон василеос Александар Први, Македонскиот владетел кој с борел како вазал на страната на Персија, а им давал воени информации, (значи бил шпион) на здружените држави градови од Амфиктонијата и градовите држави на ''илиотитѐ'', НЕ АСИМИЛИРАНИ ПЕЛАЗГИ - белци, тој подоцна станал сојузник на воено - религиозниот сојуз Амфиктонијата, но тој не бил ''данаец'', ниту сродник на данајците. На василеос Александар Први, му било признаето и дека бил потомок на Араклеон (Херкул).

Амфиктионската лига е религиозен сојуз во која Македонија била примена дури во 346 п.н.е.. значи не во времето на Македонскиот владетел василеос Александар ПРВИ.

ТРЕБА ДА НАПОМЕНЕМЕ дека василеос Александар Први, со своите војници учествувал како вазал и с борел на страната на Персијците, во таа војна, ги помагал здружените градови држави од Амфиктонијата и градовите држави на ''илиотитѐ'', во борбата против Персијците, со воени информации, за да го придобијат, потоа заради воени интереси, воено - религиозниот сојуз Амфиктонијата, станал сојузник во нивниот сојуз, апсолутно н затоа што бил сродник на данајците, туку заради воени интереси, па, му било признаето дека бил потомок на Араклеон (Херкул). 

Во последната битка cо Перcијанците под водство на персискиот генерал Марадониј во Воиа (Беотија), каде Перcијанците останале да презимат, во војската на здружените градови држави - Амфиктонијата и градовите држави на ''илиотитѐ'', кои биле НЕАСИМИЛИРАНИ ПЕЛАЗГИ - белци, имало 35.000 војници илоти од тоталниот број на 70.000 во војската на здружените градови, ''Амфиктонијата и Илотѝ''.

     После нивниот пораз во Платеа, персиската војска под команда на Артабазус с обидела да се повлече  назад во Малo Азија. Повеќето од 43.000 преживеани биле нападнати и убиени од силите на Македонскот владцетел (овој важен настан се занемарува и маргинилизира од т.н. историчари) Василеос Александар Први на устието на реката Стримон. Василеос Александар Први на крајот ја врати македонската независност по завршувањето на Персиските војни.

Значи Василеос Александар Први, имал потреба од валидни сојузници, а не дека бил ''данаец''. Персија била многу голема држава со многу економски и воени ресурси, не с знаело дали повторно ќе нападнат во Европа. Затоа Македонскот владцетел Василеос Александар Први, решил да станe сојузник на воено - религиозниот сојуз Амфиктонијата. Својот дел Македонците го имаат направено и с очекувалa повторна инвазија од Персијците. 

    ВО ЧЕСТ НА ПОБЕДАТА ВРЗ ПЕРСИЈА И ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПЕРСИСКАТА ОКУПАЦИЈА ВРЗ МАКЕДОНИЈА, АЛЕКСАНДАР ПРВИ ГИ ОРГАНИЗИРА ОЛИМПИСКИТЕ ИГРИ НА СЕВЕРНАТА СТРАНА ОД СВЕТАТА ПЛАНИНА ОЛИМП. НА ТИЕ ОЛИМПИСКИ ИГРИ АЛЕКСАНДАР ПРВИ ГИ ПОКАНУВА СИТЕ НАРОДИ КОИ ЗЕМАЛЕ УЧЕСТВО ВО БОРБАТА ПРОТИВ ПЕРСИЈА СО ТОА ОВИЕ ИГРИ БИЛЕ И ПРВИТЕ МЕЃУНАРОДНИ ИГРИ ОРГАНИЗИРАНИ ОД МАКЕДОНЦИТЕ.

Занчи градовите држави под Термобиле на Полуостровот на Ѕе (Пелопонез) НЕ БИЛЕ СИТЕ АСИМИЛИРАНИ СРОДНИЦИ НА ДАНАЈЦИТЕ. Илотите не биле сродници на aѕејците од Аѕена (Атина) - Аѕеника (Атика), коренот на дaнajците им е нубијците од Нубија. 

Воиа (Беотија- Битија) и воијците - (беотијците), со градот Ѕева (Теба) - светата чета од Ѕева, биле асимилирани од Феникијците, НЕ оддaнajците.

Коренот на аѕејците (атино-данајците) и јонци-данаите им бил нубијците од Нубија - Африка.

 

Основач на Ѕева (Теба) е феникискиецот  Кадмус кoj  со голема војска  дошол во Воиа (Беотија) претходно пелазгиска (населена со белци) провинција,  во потрага на неговата сестра Европа. Диодор (110 III p.305).

   Остатоците од палатата  на Кадмус  во Ѕева датираат од околу 1400 - 1200 г. п.н.е.  

 

 

Кованици од Ѕева

        Херодот, античко - јонски  историчар пишува (доколку е вистина натписот треба да гласи вака) дека: ''порано  цела (ЅЕНА е вистинското античко име на градот не ''атина'', натписот ''атхина'' се појавил со доаѓањето на римјаните на Полуостровот на Ѕе (Пелопонез)) Ѕеника (Атика)  била населена со Пелазги - БЕЛИТЕ-БЕЛЦИ, но со доаѓањето на данајците во Ѕеника, Пелазгите били асимилирани во тој дел на Полуостровот на Ѕе, но сé уште постоеле живи Пелазги (Херодот I, 57-58). Значи данајците го преименувале малиот полуостров од Ѕеника во Аѕеника, Ѕена во Аѕена.

''Одбранбените ѕидови на Аѕена (Атина) (ЅЕНА е вистинското античко име на градот не ''атина'', натписот ''атхина'' се појавил со доаѓањето на римјаните на Полуостровот на Ѕе (Пелопонез)) ги изградиле Пелазгите ''. - (Херодот I)

Данајците - нумбијците од Горен Египет како пирати го зазеле градот Ѕена (Атина) кој бил населен со Пелазги, од период на 1200 до 800 година п.н.е. 

После Дорската инвазија од Север, врз Микена и Полуостровот на Ѕе (Пелопонез) сопред пpeтпоставка од времето на 1600 - 1200 година п.н.е, постои така-наречено од современите историчари: ''темно грчко времѐ'' - не с знае ништо 300 или повеќе години, не дека не се знае, туку ја кријат вистината. 

 

Aѕејски (атино-данајски) монети со писмото ''коинѝ''- аѕејците го имале АЅЕ - нивни бог на светлината, ковани после 403 п.н.е. година, пред тоа тие го немале тоа писмо, за таа намена.

Амфиктонијата била воено-религиозна организација и нивна основна цел била да асимилираат и потчинуват.

Треба јасно да се знае дека, Македонците, фоќијците и воијците (беотијцитe) не биле ''данајцѝ'' прво биле вазали на Персија, ја палеле Аѕена (Атина) заедно со Персија, потоа откако ја отфрлиле персиската окупација, станале членови на Амфиктониата.

146. Хомер ги научил сите други поети и уметници на раскажување лaги вешто.

147. Тоа е Хомер кој главно ги учи другите поети и уметници на раскажување лaги вешто. - Аристотел

Делото на Хомер не треба да се земе за историски веродостојно тоа го напоменува и Аристотел.

2. Друг податок е доаѓањето и населувањето на феникијците во Воиа (Беотија).

3. Основач на Ѕева (Теба) е феникискиецот  Кадмус кoj  со голема војска  дошол во Воиа (Беотија) претходно пелазгиска ( населена со белци ) земја,  во потрага на неговата сестра Европа.   

   Остатоците од палатата  на Кадмус  воЅева (Теба) датираат од околу 1200 - 1400 г. п.н.е. ( оваа дата треба да се земе со предпоставка, не се знае точно годината) 

4.  Херодот, античко - јонски  историчар пишува (доколку е вистина натписот треба да гласи вака) дека: ''порано  цела (ЅЕНА е вистинското античко име на градот не ''атина'', натписот ''атхина'' се појавил со доаѓањето на римјаните на Полуостровот на Ѕе (Пелопонез)) Ѕеника (Атика)  била населена со Пелазги - БЕЛИТЕ-БЕЛЦИ, но со доаѓањето на данајците во Ѕеника, Пелазгите били асимилирани во тој дел на Полуостровот на Ѕе, но сé уште постоеле живи Пелазги (Херодот I, 57-58), кои гледаме ги населувале остатокот наПолуостровот на Ѕе, Ѕецалија (Тесалија) и Македонија.

5. Значи после пропаста на Илон (Тројанската војна), Дорите од север водат војна на Сојузот против Илион - Ѕена (Атина), Спарта, Mикена и итн и итн). Занчи потоа има ''историска дупка'', од 300-400 години, толку била разурна таа војна за ''античката цивилизација од Јужниот дел на Македонскиот Полуосторв''. 

Оваа војна значи ги ослабнува државите градови на југ од Македонскиот Полуостов (Пелопонезот) така да тие градови биле нападнати од пирати - данајци со потекло од Нубија и со тек на времето биле асимилирани - како што е на пример Ѕена (Атина), станал данајски - асимилиран град - Аѕена,.. но сепак се до времето на Филип Македонски имало НЕАСИМИЛИРАНИ ПЕЛАЗГИ кои не биле прифатени во воено - религиозeн сојуз Амфиктонијата. Ќе набројам некои од нив тоа биле Месена, Мегалополи и многу други градови држави. Ахил, јунакот од ''Илиада и Одисеја'', бил ''пелазгиец'' и потомок од Молосија - од тука Ахилеја - Молосија - Епир, затоа Александар Македонски се сметал и тој како потомок на Ахил, од страна на мајка му Олимпија. 

Треба јасно да се знае дека, Македонците, фоќијците и воијците (беотијцитe) не биле ''данајцѝ'' прво биле вазали на Персија, ја палеле Аѕена (Атина) , потоа откако ја отфрлиле персиската окупација, станале членови на Амфиктониата.

Амфиктионијата - АMФИКТИОНИЈАДА - АMФИ К'ТИ ОНИ АДА (Собор како ти за војна) - е воен религиозен сојуз за одбрана од Персија, бил замент од Лигата на Ѕе (Коринтската Лига), кој е поширок воен сојуз, но за напад врз Персија, организиран од Македонскит владетел, василеос Филип Македонски, кој бил избран за доживотен водач на сојузот, како и неговите наследници требало да бидат водачи на Лигата на Ѕе. Друга битна работа била, е тоа што било забрането војување помеѓу членовите на Лигата на Ѕе, за разлика од Амфиктиониада, во која членовите војувале помеѓу нив.

АMФИ К'ТИ ОНИ АДА, АMФИКТИОНИАДА бил воено религиски сојуз за одбрана од Персија и во него земале учесто силни народи, за да се одбранат од Персија, додека тие послабите не ги примале туку напротив гледале да ги потчинат. Во него имало: данајци - Аѕна (Атина) град држава, Спарта - град држава (спартанците најверојатно биле беласти-пелазги), феникијци - Ѕева (Теба) град држава, Македонија унитарна монархија, Фоќија - белци, на нивна територија бил светиот град Делфи со духовно - религиозниот водач - ''оракол - о'рeкол''. Тие ја практикувале античка вера со 12-те богови на чело со Ѕе богот на светлината, за некои Ѕе, аѕејците го имале Аѕе, Ксе и итн.

272. Луѓето создаваат богови по своја слика, не само во однос на нивната форма, туку и на нивниот начин на живот, рекол Аристотел.

Значи секој народ си ги правел боговите како него, пример, Македонската Ѕена, која била универзална божица во антиката:

?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? Ѕена Македонска од Aраклон - Македонија

Додека аѕејците го имале Аѕе, ''дaнајскиот АЅЕ - бог на светлината'':

Дaнајскиот АЅЕ

На 54 - от ред на третиот текст од Каменот од Розета, ги среќаваме зборовите: ''ХОРИО ИС КАИ ЕЛА А НИКО ИС ГРАММА СИН'' - ''Местото е од каде доаѓаат за победа е писмен знак''. Од овде си го ''црпат'' грците идентитетот, од лага, не постои ''еллас'' во антиката.

 

По новите откритија пред да дојадат римјаните на Полуостровот на Ѕе (Пелопонез), немало ниту ''атињанѝ'', не само ''грцѝ'', ''хеленѝ'', ''елеac'' или ''еленѝ'' и итн, туку имало: ''AЅИ'', ''AЅEИ'' или ''AЅAEOC'' - така наречени денес ''атињанѝ'' - aтино - данајци.

Натписот на данајските монети - ''АЅЕ'' , би можело да значи и: ''А ЅЕ'' - ''дар за ЅЕ'', значи буквата ''А'' одделно од ''ЅЕ'', - ''ЅЕ ОН'' или само ''ЅЕ'', има сигурно, богот на светлината кај аsеjо-данајцитe (aтино - данајцитe) се именувал како ''AЅЕ''.

Значи Македонците и другите пред да дојдат римјаните на Пелеопонез, си имале ''работа'' со: ''AЅИ'', ''AЅAИ'', или - ''AЅAAOC'', не со ''атињанѝ'', а името на градот држава, бил: ''AЅA'', ''AЅEA'' или - ''AЅEНA'', полуостровот (Атика) се именувал како: ''АЅЕИКА'' или ''АЅЕНИКА'', фалсификаторите на историските факти се фатени и предупредени дека целата фалсификат историја е откриена.

Македонците во своите натписи најверојатно ги именувале ''атино-данајцитѐ'' како: ''ЅИ'', градот ''Атина'' го именувале како како: ''ЅА'', a полуостровот (Атика) го именувале како: ''ЅЕНИКА'', најверојатно се тие древните имиња, додека градот ''ЅAHA'' не подпаднал под ''данајска управа и асимилација'' и ја додале буквата ''А'' на името богот на светлината Ѕе, од тука: АЅЕ. Данајците потекнувале од Нубија - Горен Египет - Африка.

Македонците знаеле за континентот ''Европа'', кој го именувале како: Ѕeиа, ''Мало Азија'' ја именувале како: - Ѕеика, додека континентот ''Азија'' го именувале како: Аѕeиа, не многу различно од денешното име. Древното име на континентот ''Азија'' дополнително треба да се утврди.

Буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''Ѕ'', е посветена на богот на светлината SE. Сега е во пашање и името на градот или акрополот, дали билe посветени на богот на светлината ЅЕ, или нa неговата ќерка Ѕена. Во античките натписи секугаш богот на светлината ЅЕ, е именуван како: - ЅЕОН, - ЅЕОЈ, ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? E - SE, - SEOH или SOH, СЕ, ДЕ, - ЗO ИЛ OJ, ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? E - КСЕ, кај аsеjо-данајците ''АЅЕ'', но никако, никогаш како ''зеуc'', така може да ги препознавате фалсификатите.

На акрополое во денешна Атина, нема ваков натпис: , овој натпис доаѓа од некој ''декрет'' кој го кријат и може да е фалсификат: , исто и овој натпис на оваа плоча - АЅAНА = - АТХAНА = АТИНА. Нема ниту античка статуа на ''атина'' во акрополе, некои ''записи'' од ромејско тврдат (можеби е фалсификат натписот) дека статуата на Атина била однесена во Костинтинополе, но зошто му носела несреќа на градот, ја фрлиле во морето.

- ''AЅEНA'', ако ја интерпретираме именката: AЅEНA - AЅE НA:

- AЅE - Аѕе

- НA - нa,

заклучуваме дека името на градот се именувал како градот ''нa Аѕе''.

Ние од Македонија е СЕ, ќе ги именуваме како: ''АЅЕИ'' - Аѕејци - аsеjо-данајци (aтино - данајци) или ''АЅЕА'' - Аѕеa - Аѕенa - Аѕенa (Атина - данајска), ''аsеjо - данајци'' (aтино - данајци), Аѕеика (Атика) или Аѕеника (Атика). После доаѓањето на римјаните на Полуостровот на Ѕе (Пелопонез), може Атина, но најмалку после 100 година пред п.н.е.

Тоа значи во времето на Александар Македонски немало ,,атињанѝ'', ''хеленѝ'', ''еленнѝ'', ''грцѝ'' или ''грција'', ако најдете такво име, знајте дека е фалсификат.

Ќе ви дадем еден пример како на градот Аѕена, (данаите во римско ja читале ''Аѕина'', буквата ''H'' - ета, тие ја читале како ''И'') и го смениле името на - ''AЅEНA'', натписот кој ви го прикажувам, се шпекулира дека бил од 378-376 година пне, според мене овој натпис е фалсификат или од многу подоцнежен период, но, не е битно: АЅAНА И ОН ОJ, значи: - АЅAНА = - АТХAНА = АТИНА, од тука заклучуваме дека, името на градот го смениле дури по 4 век од наша ера, кога ромеите т.е. црквата од Костантинополе го модифициралa за свои потреби писмото ''КОИНОН МАКЕДОНОН'' и ја исфрлија од азбуката, буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''Ѕ'', а ја оставија: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''TX'', за да го укинат богот на светлината - ''ЅЕ''.

Уште од порано со доаѓањето на римјаните во Македонија и пошироко, тие ја заменуваа буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''Ѕ'', co: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''TX'', за да го укинат богот на светлината - ''ЅЕ''. Значи буквата: ?????? ?? ??????? ''???? ? ?????'', ?????? ????? ??? ?? ????????? ? ?? ???????? ????? ?? ''??????? ?? ??????'',.. ????? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? - ''TX'' е римски ''производ''.

Во мир со Персија, приипадниците на Амфиктиониада војувале помеѓу себе, како што е пример помеѓу Аѕена (Атина), Спарта и Ѕева (Теба), со цел да станат доминатори врз сојузот. Спарта дури и успеала да ја заземе Аѕеа (Атина) и да проба да ја администрира, но не успеала, спартанците не ги бивало за ''администраторѝ''. Спартанците ставиле 12 тирани (тиран тоа бил аѕеискиот (атинскиот) претседател биран од народот на Аѕеа) на власт во Аѕеа, но 12-тe тирани биле толку лоши кон народот, така да народот се побуниле и ги истерале, од тука зборот ''тиран'' станал олицитворение на злоба. Па затоа денес ни го крадат зборот ''василеос - вашата светлина'' денес грците, владетел - авахто е за спартанците. Денес не постојат повеќе ''дананајцѝ'' и ''спартанцѝ'', а грците не се антички, туку творевина на Ото од Баварија.

Македонскиот владетел василеос Филип Македонски се ставил во служба на ''ораколот од Делфѝ - Фоќија'' и војувал за религиозни цели 3 пати, три пати водел Свети Војни, од типот на ''крстоносни војнѝ''. Филип Македонски го искористил ривалството помеѓу членовите на Амфиктиониада кои војувале помеѓу себе и успеал да ги ставил под контрола воено сите, освен Спарта, која не прифатила да биде член на Коринтската Лига.

Додека Александар Македонски ја распуштил ''Коринтската Лига'' и војниците од тoj сојуз биле отпуштени, но им било дозволено да останат како платеници, бидејќи бил многу разочаран од односот на атино-данаите, зошто постојано дигале бунтови против Македонија кога тој бил во поход против Персија.

EBE KAKBИ БИЛЕ  TИE OД воено - религиозната организација Амфиктонијата

      Еден натпис споменат од Дидим ни открива дека на крајот на 345 - та жителите на Месена и на Мегалополис НЕ БИЛЕ СИТЕ АСИМИЛИРАНИ СРОДНИЦИ НА ДАНАЈЦИТЕ,  побарале да бидат примани во Амфиктионијата - држави кои биле  воено - религиозeн сојуз за одбрна од Персија. Амфиктионијата, тие се судриле со одбивање, Филип бил наклонет кон ваква преобразба која би му овозможила да спроведе превласт над цел Пелопонез почнувајќи од Делфи.

Бидејќи Спартанците ги обновиле нападите против нивните соседи, Месена и на Мегалополис, пролетта 344-та, Василеос Филип Македонски,  испраќа платеници на помош на Месена, a ce шири глас дека и тој самиот се подготвува да дојде за да преземе поход против Спарта.

Демостен постигнува да биде испратен од народот како пратеник на Пелопонез, и ги предупредува жителите на Аргос и на Месена против македонскиот сојуз; поради нивната доверба во Василеос Филип Македонски, жителите на Олинт доживеале градот да им биде разурнат, а Тесалците ја изгубиле својата слобода:

 

 „ единствената заштита на демократиите против тираните, е недовербата ".

Демостен не успева да ги оттргне од македонскиот сојуз жителите на Месена, Аргос и на Мегалополис, но неговата постапка предизвикува писмен приговор од Василеос Филип Македонски кој се чуди поради непријателското однесување на неговите аѕејски „сојузници". Додека аѕејците (атино-данајците) се договараат за одговорот што треба да го дадат на ова писмо од Василеос Филип Македонски.

Аркадиска монета во чест на сојузот Аркадија АРК АД и ЈА, со седиште во Мегалополис, (познатата Арка на Сојузот).  

Значи Месена, Аргос,  Мегалополис, Коринт и сите НЕ АСИМИЛИРАНИ ПЕЛАЗГИ од Пелопонезот, фотмираат свој сојуз за одбрана од Спарта, под име Аркадииски Сојуз.

Ачеја монета во чест на Сојузот Ачеја (Ахаја), тоа е Аркадија. Аркадија АРК (лак) АД (земја) и ЈА, потоа настанала латинса фантазија со ''Арка со дијамант'', сепак тоа треба да симболизира ''цврстина'', а симболот за тоа е дијамантот. Сите градови кои биле членови на сојузот Аркадија, ковале монети со буквата ''А'', сојуз за одбрана од Спарта.

Кога паднал Аркадискиот Сојуз, се направил поширок воен сојуз под името ''Ахајски Сојуз'' за одбрана првенствено на почетокот против Спарта. Скоро целиот Пелопонез и Атика, се обединиле против Спарта.

Сојузот Ачеја е подпомогнат од Македонците и дефинитивно ја елиминираат опасноста од Спарта. Основа на Сојузот Ачеја (Ахајa) е Аркадииски Сојуз, со седиште во Мегалополис.

Сојузот Ачеја, база на Ачејскиот (Ахајскиот) сојуз бил ''Аркадскиот Сојуз'', сојуз за одбрана од Спарта.

Спартанците не верувале во монетарниот систем, туку во систем на размена на производи и до крај се противеле на монетарниот систем. Кога увиделе дека ''монетарниот систем'' е по ефикасен од системот на ''размена'' почнале да коват и тие монети, но од олово со многу слаб квалитет. Оваа монета на Клемеон 3 - ти е реткост.

  Монета на последниот спартански авахто, Клемеон 3 - ти, кој после поразот на битката против Спартанците кај Селесија 222 п.н.е., бега со брод заедно со своите најблиски соработници во Египет. 

Плутарх дава и опис на битката помеѓу Македонците и Ахајcкиот Сојуз, востанатите од Ачејскиот Сојуз - Аркадиски сојуз, од една страна и Спартанците од друга. Притоа тој ја истакнува улогата на Македонската фаланга:

"...Македонската фаланга ги притисна Спартанците и со голем успех ги потисна за околу половина милjа. ( з.м.)"

 

Плутарх пишува дека во оваа битка загинале околу шест илјади Спартанци, а преживеале само двесте. По битката Клеомен се вратил во Спарта, која сега била небранета и оттаму отпловил со брод заедно со своите најблиски соработници. Антигон влегол во Спарта, каде што македонските војници не направиле никакво зло врз незаштитеното население. Антигон им рекол на Спартанците дека ќе можат слободно да живеат како и дотогаш и да ги слават своите богови.

 

    Василеос Филип Македонски и неговиот син Василеон (господар на господарите) Александар Македонски ги имаат поробено аѕејците (атино-данајците), jонците - данајците од Мало Азија и ги продавале како робови.

History of Macedonia

МАКЕДОНОН  ВАСИЛЕОНДOH  МАКЕДОНИЈА - БОЖЈАТА ДРЖАВА МАКЕДОНИЈА, ДРЖАВА НА ДРЖАВИТЕ

МАКЕДОНОН  ВАСИЛЕОНДOH  МАКЕДОНИЈА, постоела 12 години, потоа како резултат на граѓанcка војна била поделена

Василеон (господар на господарите) Македонон Александрој има убаво изјавено

'' ЈАС СВЕТОТ ГО ОСВОЈУВАM ЗА МАКЕДОНЦИТЕ '',

пред Македонската Фаланга, во походот против Персија.

Додека денешните ''историчарѝ'', кријат, ниту го именуваат правилно.

Кога Александар Македонски умрел 323 п.н.е., аѕејците (атино-данајците), во тоа време, с РАДУВАЛЕ и СЛАВЕЛЕ, а Aристотел кој во тој период бил во Аѕена (Атина), бил тужен од свештеникот Евримедон и осуден на смрт, заради тоа Аристотел морал да побегне и не с врати повеќе во Атина. 

Во Етолија во ВОЈНАТА ПРОТИВ МАКЕДОНЦИТЕ 323-322 п.н.е. во таа војна ПРОТИВ МАКЕДОНЦИТЕ учествувале 10.000 атински војници - Дa нaитe, 12.000 етолци - ''илиотитѐ'' и други платеници. Покрај водачот на востанието Хиперидес, кој бил фатен и погубен на островот Еубоја, Демостен како еден од главните организатори бил принуден да се самоубие.

 

Да ти Демостене имаше сила колку памет, никогаш немаше да завладеат со аѕејците (атино-данајците), воинствените Македонци -  од споменикот н ааѕејците за Демостен 

 

" Аѕејците (атино-данајците) и нивните сојузници... во секоја прилика фрлаа клетви врз Филип, врз неговото семејство и врз неговото владетелство, врз неговите сили на копно и на море, како и врз целата раса и име на Македонците. " - Ливиј

Зборот ''илотѝ'', може да се интерпретира многу лесно и денес на современиот Македонски јазик:

ИЛОТИ - ИЛО ТИ, од десно на лево, како што е вообичаено, ТИ ИЛО, ТИ си ИЛО, или, ТИ си тој кој верува во Богот ИЛЕ - богот на сонцето - ИЛОТИ. 

ВАС ИЛЕ ОС; ВАС ИЛЕ ОН, МАКЕ ДОН ОН; МАКЕ ДОН И ЈА, какви зборови с тоа.

Да се разбереме, ''илотѝ'' биле тие неасимилирани Пелазги, кои живееле на полуостровот Полуостровот на Ѕе (Пелопонез).

[1] Античко - македонскиот јазик Античките историчари и хроничари во своите пишани дела известуваат дека античките Македонци говореле посебен јазик,  различен од данајскиот јазик.  HO  Акаранците, Македонците и Етолците (Етолија било воен сојуз не држава) говореле един ист јазик и БИЛЕ Пелазги - БЕЛИТЕ - БЕЛЦИ. Pимскиот '' venetski '' историчар Титo Ливиј пишува дека сите тие говореле един ист јазик, различен од атињаните и останатите соседни народи.

[2] '' Aetolos, Acarnanas, Macedonas eiusdem linguae hominess ''. (Tito Livi, book XXX, p. 29). 

 

Монета од Арг, Аргeaдa, груба предпоставка на датација на сребрената монета е 300 години п.н.е.. Волкот, заштитниот знак на Арг, а од другата страна исковано: КСЕНОФИЛОJ  и лик на Богот на сонцето КСЕ - ЅЕ. Од Арг - пелазги - беласти Полуостровот на Ѕе (Пелопонез) потекнува Каран, кој е меѓу првите владетели на Македонија од 3-та генерација.

Богот на сонцето и светлината КСЕ - ЅЕ

- ИЛЕ (кај Илирите и Горна Македонија) 

- ЅЕ ( кај Македонците, Централна Макдонија )

 - КСЕ ( Долна Македонија - Арг) 

- Aѕејците го имале Аѕе (Хелиос е измислица на Данаите и латинците).

Значи: ЅЕ - КСЕ - ЗЕ ус.

Аполо кај Римјаните.
ХЕ ли ос, латинска измислица доаѓа од "КС", "Х" латинско преоѓа во "H" - "hellios" за да заврши кај нас во "хелиос" - "хелени",.. така не лажат и означува религија која означува вера во Богот на Сонцето, а не нација. Сакаат нашето да ни го продадат како нивно.

 - КСЕНОФИЛОЈ - КСЕ НО ФИЛ ОЈ следбеници/верници сме ние на КСЕ (базата на зборот) - богот на светлината, почеток на животот и светото.

- "Ксантика" - "Ксендиј" - Кс антика (ја забележуваме базата на зборот "кс'') - Месец КСАНОН, Цветници - Ксандиј - античкиот Македонски месец Март, победа на светлината врз темнината, помогнат со Диј (богот татко на богот Ксе) - почеток на живот, во овој сличај.

- АЛЕКСАНДРОЈ - А ЛЕ КСа/еН Д'Р ОЈ, овде "КСАН", с интерпретира како "светиот".

- Дон - Дон креаторот - античкиот Македонски месец Октомври. ( годината почнувала на 19 Октомври/Диј).

Значи латинско "san" - светиот, доаѓа од македонско "к'сан"- свето - светлина - живот, но дијалект од Централна Македонија, додека во на најјужниот дел на Македонскиот Полуостров е: "КСеН", латинците на "е" читаат "а", од тука доаѓа: "к'San - San" - свето - светиот.

КСЕНО како на данајски јазик, така и на актуелениот грчки јазик означува, "странец" со додаток "фобија", страв од странци - ксенофобија, значи тие имале страв од Македонците.
Уште еден податок, дека Пелазгите биле странци за данајците. Пелазгите с староседелците, а неданајците, на Полуостровот на Ѕе (Пелопонез).

Илоти - Ил оти - робови според Спартанците.
Интерпретација на името Ахил - АХ ИЛ, асимилирано "Ахил-ес/ус", омилениот јунак на Александар Македонски.


     
Пелазгите го обожавале Ксе - КСЕ НО ФИЛОЈ - следбеници/обожаватели на КСЕ богот на Светлината, Пелазги - белци.
Додека зборот: ФИЛО е стар Македонски збор кој латинците (римјаните) потоа црквата го презела, означува "конец - следач - верник - следбеник - орјентиран на некаде, на некој правец, вера или идеја".

Фила е името ќерката на Филип Македонски.

Вера е еквивалентно на името Фила.

Македонски имиња:

Ксенија - Ксен и ја - светлината/светиот и јас,
Илија - Ил и ја - Сонцето и јас,
Ѕе/Зеија - Ѕе/Зе и ја - светлината и јас.

Сите мислат дека Ѕеија е арапско име но е 100%, македонско како што можеме да заклучиме. Тие простори биле колонизирани од Македонците и с уште има Македонци таму.

КСЕНОН - илирcка монета и илирите го обожавале, најверојатно тоа било некоја колонија, не биле илири.

КСЕН - монета од Јонија, потврдува дека само дел од Јонија бил заземенa од данајците од Нубија.

Грчки ''археолози 1903 Горинѕе (Коринт)

Римјаните го имаат срамнето со земја Горинѕе (Коринт), бидејќи се побунил и за пример римјаните го срамниле со земја, а потоа во 267 и Скитите, животот во градот згаснал, во 7 век се населиле аварите - албанофони-

Полуостровот на Ѕе (Пелопонез) - Пелопонез - ПЕЛО ПО НЕ ЅЕ богот на светлината - кожата не им е по Ѕе - богот на светлината, кожата не им е светла.

 

МРАЧНАТА ВИСТИНА НА КАРИАТИДИТЕ

Кариатиди - Кораи статуи во Акропол во Аѕена (Атина), храмот Еретеј, машките статуи се викале Таламони       Откако славно го победиле конфликтот, данајците донеле заедничка одлука да направат војна на жителите на Карија. Откако ја освоија тврдината, тие ги убија сите способни мажи, го запалија градот и ги поробија жените, без притоа да ги натераат да ги сопрат ударите или другите матронични украси. Тие сакаа всушност да ги искористат сите свои сограѓани, угнетувани од срамот од тешкo примернo ропство не само за време на прославата на триумфот, туку засекогаш. 

Архитектите на ВРЕМЕTO тогаш ги претставуваа во јавните згради сликите на жените од Карија во чин на носење тешки обвинети, сакајќи да ги потсетат потомците за нивната вина и нивната казна.


 (Де архитектура, 1, 1, 5; Марко Витрувио Полионе)

 

Имено за што станува збор, станува збор за жителите на Карија, соседен град држава на Аѕена (Атина), кој станал сојузник на Персијанците. За одмазда данајците го уништиле градот, а жените, најверојатно и децата ги принудиле на срамно робство. Заначи преживеаните жени и деца на Карија биле однесени во храмови - ''јавни куќѝ'', а приоходите од таа дејност била наменета за обновување на Аѕена (Атина). 

С предпоставува дека дел од Акрополот вo Аѕена (Атина), храмот Еретеј бил претворен во храм (јавна куќа) од аѕејскиот тиран Еретеј. 

Дали овие фотомодели од 50-70 години би с сликале пред тој ''објект'', кога би знаеле што претставувал тој објект

 

 

И Википедија иако таа страница не може да с смета за веродостојна, 100% по историја потврдува дека Еуклид во 403 година п.н.е го воведува писмото ''коинѝ'', тие таму наведуваат: ''јонско писмо'', дури и наведуваат дека дополнително атињаните вовеле 2 ''нивнѝ'' букви: ''eta'' и ''omega''- ''о мека''.

  Македонска монета на василеос Архелај ПРВИ 

Ма кого ќе лажат, македонскиот владетел василеос Архелај ПРВИ кој бил владетел на Македонија од 413 до 399 п.н.е на монетите попрво користи ''о меко''- така наречено денес
  ''omega''.

 

Aѕејците го имале Аѕе

Аѕејците го имале Аѕе ''дaнајскиот АЅЕ - бог на светлината''

Аѕејски монети со писмото ''коинѝ'', астрономска разлика со Mакедонските монети.

 

 


 

ИСПРАТИ КОМЕНТАР:

 
 
ПРЕЗИМЕ
ИМЕ
ГРАД
ДРЖАВА
е-маил
КОМЕНТАР

 

 

*** Можете да не контактирате и на кoнтакт е-маил: info@makedoniaese.com

 

 

 

 

Alexandroy Makedonon

Василеон Александрој Македонон и го подари светот на македонците, а тие како му возвратија,.. го отруја, фамилијата му ја уништија,... а денес наместо Македонон (Македонски) го нарекуваат ''велики'' или ''the great'', додека државата на латиница му ја нарекуваат ''Мacedonia'' - Мацедониа, итн,.. а да ќе заборавев,... дозволуваат некој друг да и бира име.

Ќе се најде ли некој да ги ''подисправи'' работите?

 

 

На ден 05 - 03 - 2009, е конструирана страната на Македонија е СЕ: http://www.makedonijaese.com/. Тој ден и се смета за роденден на организацијата Македонија е СЕ.

На ден 02 - 16 - 2016, е конструирана peзepвнaтa страната на Македонија е СЕ: http://www.makedoniaese.com/ страница која е по погодна за посета со мобилни апарати кои имаат инсталирано андроид софтвер.

????????? B?KTOP

Уште на самиот почеток интернет страницата на Македонија е СЕ, бидејќи зборува за Вистинската Историја на Македонија со историски факти, но и актуеллни политички настани, СТАНУВА ТРН во очите на сите непријатели на Македонската Држава, ма и трн во очите на некои политички организации во Р. Македонија.

Страницата на Македонија е СЕ, е конструирана како резултат за потребите на Македонскиот Народ и друѓите да се запознаат со Вистинската Македонска Историја, политика и болното Македонско прашање.

Страницата на Македонија е СЕ е конструирана за да помогне за зачувување на македонскиот идентитет, земја, култура, јазик, право за слободен говор, мисла, движење, соживот cо другите национални малцинства во Македонија, слободно искажување и потик на искажување МА и негување на националниот идентитет како во Македонија така и во светот.

 

ГАСНУВА  -  АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON

 

 

 

 

 

 

 

 

Наскоро, ПОСЛЕ ПОВЕЌЕ ОД 2200 ГОДИНИ ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ДА ГО ИМАТЕ МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, СО ПРАВИЛЕН ОБЛИК И ЛИК, ЦЕЛОСНО ИЗРАБОТЕНО ОД УМЕТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Е СЕ

 

VASILEON ALEXANDROY MAKEDONON
MAKEDONONBACИЛEOHMAKEDONON

КОНТАКТИРАЈТЕ СО МАКЕДОНИЈА Е СЕ

За сите инфомации, контакт е-маил: info@makedonijaese.com

 

Македонија е СЕ, се залага за нова химна: '' Земјa Mакедонскa''

 

>
>
>

 

Alexandroy MakedononAlexandroy MakedononAlexandroy Makedonon

  
MAKEDONONMAKEDONON

НИЕ СЕ ДЕФИНИРАМЕ КАКО ЉУБИТЕЛИ НА СЛОБОДАТА 

ЗА НАС МАКЕДОНИЈА Е СЛОБОДАТА 

 АКО ИМА

МАКЕДОНИЈА

 ЗА НАС ИМА И СЛОБОДА

Копираит © Македонија е СЕ MAKEDONIAeSE.com Сите Права Задржани

Македонија е СЕ Партија на Народот на Слободата МС ПНС
Историја на Македонија

МАКЕДОНИЈА

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

MAKEDONIA

        BACИЛEOH Alexandroy Makedonon  МАКЕДОНОН

MAKEDONONАЛEКCAHДРОЈMAKEDONON

Македонско Име вечно нема да загине.
Глава даваме, Македонија и Mакедонско име не даваме.

Од Македонија и Алекcандрoj Македонон, славeн Василeoн Македон нема да се откажеме.
Cлава македонска ќе повратиме,
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон обожaваме,
Македонија, земја нај мила уважуваме.

Малку сме на број, ЕЈ, ХЕЈ,
силни сме во бој, ЕЈ, ХЕЈ.
ЕЈ, Алекcандрoj, OJ, OJ,
ЕЈ, Македонон, OH, OH.
Алекcандрoj Македонон славен Василeoн Македон, нас не предводи.